Uprava i Nadzorni odbor
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti


Uprava Banke

Vedran Hadžiahmetović,
Predsjednik Uprave

Vedran Hadžiahmetović – diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet – smjer Finansijsko-računovodstveni, postdiplomski studij – strateški informatički menadžment (u toku izrada magistarskog rada). Profesionalno iskustvo (22 godine radnog iskustva) sticao u bankarskom sektoru kontinuirano na rukovodećim položajima (direktor sektora, izvršni direktor, član Uprave – ProCredit bank). Od aprila 2012. godine izvršni direktor za operacije – član Uprave Union banke, od juna 2015. godine direktor Union banke. Novi mandat na funkciji predsjednika Uprave Union banke od aprila 2019. godine. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija. Nadležan za područje poslovanja sa klijentima, pravne poslove i HR, informaciono-komunikacione tehnologije, marketing i komunikacije, te opšte poslove.
CV

Leon Begić,
član Uprave za operacije

Leon Begić – diplomirao na Univerzitetu u Zagrebu – Fakultet organizacije i informatike Varaždin – smjer organizacija tržišnog poslovanja (dipl. ecc). Profesionalno iskustvo (37 godina radnog iskustva) sticao u bankarskom sektoru kontinuirano na rukovodećim položajima od 1988. godine voditelj poslovnice Splitske banke u Ljubuškom, pomoćnik generalnog direktora u Hrvatskoj banci (sada UniCredit), direktor Glumina banke, izvršni direktor Fima Validus banke, Vaba banke, Fima banke, izvršni direktor za pravne osobe i investicijsko bankarstvo Moja banke do marta 2013. godine. Od marta 2016. godine izvršni direktor za operacije – član Uprave Union banke. Novi mandat na funkciji člana Uprave za operacije od aprila 2019. godine. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija. Nadležan za područje operativnih poslova, te sredstva i likvidnost.
CV

Edin Mujagić,
član Uprave za rizike

Edin Mujagić – diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet – smjer Marketing, postdiplomski studij Menadžment informacionih sistema (u toku izrada magistarskog rada). Profesionalno iskustvo (18 godina radnog iskustva), sticao na području revizije (semi senior i senior Deloitte) te kontinuirano na rukovodećim položajima: Mercator BH – direktor sektora, Elektroprivreda BiH – izvršni direktor. Na rukovodećim položajima u bankarskom sektoru od oktobra 2015. godine, izvršni direktor/član Uprave IK banke nadležan za rizike, finansije i računovodstvo, te izvršni direktor/član Uprave ASA banke. Član Uprave Union banke od jula 2018. godine. Novi mandat na funkciji člana Uprave za rizike od aprila 2019. godine. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija. Nadležan za područje rizika (kreditni i operativni rizici, upravljanje i kontrola rizika), računovodstva i kontrolinga.
CV


Nadzorni odbor

Maja Letica, predsjednica Nadzornog odbora

Maja Letica – diplomirala na Sveučilištu u Mostaru – Ekonomski fakultet – smjer Poslovna ekonomija, doktor ekonomskih nauka iz oblasti poslovne ekonomije – upravljačko računovodstvo. Profesionalno iskustvo sticala kroz akademsku zajednicu – izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija: ovlašteni revizor, certificirani računovođa, procjenitelj ekonomske vrijednosti, sudski vještak ekonomske struke. Autor više stručnih knjiga i naučnih radova. Član Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo od 2016. godine, novi mandat od maja 2019. godine.
CV

Advija Alihodžić, član

Advija Alihodžić – diplomirala na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet – smjer Društvena ekonomija, magistar ekonomskih nauka – poslovna ekonomija, smjer finansijski menadžment, doktorant na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu iz oblasti osiguranja (odobrena doktorska tema). Profesionalno iskustvo sticala kroz finansijski sektor – oblast osiguranja kroz rukovodeće (direktor Sektora ekonomsko – finansijskih poslova) i upravljačke pozicije (finansijski direktor Hyundai auto od 1997. godine do 2001. godine, član Uprave Sarajevo osiguranje d.d. 2011.-2016.). Dodatna usavršavanja kroz seminare i edukacije: samostalni računovođa, ovlašteni revizor, sudski vještak ekonomske struke, podoblast finansije i tržišni odnosi. Član Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo od oktobra 2018. godine. Novi mandat od maja 2019. godine.
CV

Aida Hadžigrahić, član

Aida Hadžigrahić – diplomirala na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet, smjer Finansije i računovodstvo. Profesionalno iskustvo sticala u području osiguranja, revizije (Senior revizor Deloitte Sarajevo), te bankarstva kroz rukovodeće (direktor Sektora za upravljanje rizicima) i upravljačke pozicije (član Uprave Moja banka d.d. Sarajevo 2012.-2016. sa nadležnostima u upravljanju rizicima, računovodstvom i finansijama, te operativnim poslovima). Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija. Član Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo od maja 2019. godine.
CV

Dražena Pavlović- Tunjić, član

Dražena Pavlović-Tunjić – diplomirala na Univerzitetu u Beogradu - Poljoprivredni fakultet – smjer inžinjer poljoprivrede za ekonomiku. Profesionalno iskustvo sticala kroz finansijski sektor osiguranje i bankarstvo (rukovodilac podružnice, poslovi kreditne analize). Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija: napredne vještine prodaje, sprečavanje prevara i dr. Član Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo od maja 2019. godine.
CV


Odbor za reviziju

Hajrudin Hadžović, predsjednik Odbora za reviziju

Hajrudin Hadžović – diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet – smjer Ekonomika privredne i društvene djelatnosti. Profesionalno iskustvo sticao u bankarstvu (ABS banka – član Uprave, direktor direkcije interne revizije), a od novembra 2013. godine zaposlen u BH Telecomu, od 2015. godine obavlja poslove glavnog internog revizora. Dodatno usavršavanje kroz edukacije i seminare: ovlašteni revizor, certificirani računovođa, ovlašteni interni revizor, interni revizor u javnom sektoru. Član Odbora za reviziju Union banke od oktobra 2019. godine.
CV

Lejla Demirović, član

Lejla Demirović – diplomirala na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet – smjer Računovodstvo i revizija, doktor ekonomskih nauka (računovodstvene politike rizika plasmana i njihov uticaj na finansijski rezultat banaka). Profesionalno iskustvo sticala u bankarskom sektoru (Razvojna banka). Zaposlena na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu od septembra 2009. godine, a od septembra 2016. godine Docent na predmetima Revizija poslovanja, Računovodstvo finansijskih institucija, Finansijsko računovodstvo, Budžetsko računovodstvo, Finansijsko izvještavanje. Dodatno usvaršavanje kroz edukacije i seminare – certificirani računovođa i ovlašteni revizor. Autor više stručnih knjiga i naučnih radova. Član Odbora za reviziju Union banke od oktobra 2019. godine.
CV

Nermin Šahinović, član

Nermin Šahinović – diplomirao na Univerzitetu u Mostaru – Ekonomski fakultet – smjer Finansijsko-računovodstveni, postdiplomski studij – Finansijski menadžment. Profesionalno iskustvo sticao u društvima za veletrgovinu vozilima i opremom na menadžerskim pozicijama. Od januara 2011. godine zaposlen u Federalnom ministarstvu finansija. Dodatno usavršavanje kroz edukacije i seminare – samostalni računovođa. Član Odbora za reviziju Union banke u mandatu 2015.-2019. godina. Novi mandat od oktobra 2019. godine.
CV

Damir Šapina, član

Damir Šapina – diplomirao na Univerzitetu u Mostaru – Pravni fakultet. Profesionalno iskustvo sticao radom u Ministarstvu unutarnjih poslova SBK/KSB, Općinskom sudu u Bugojnu, Federalnom ministarstvu branitelja i invalida Domovinskog rata, Kantonalnom sudu u Novom Travniku, te Federalnom ministarstvu financija. Od oktobra 2018. godine imenovan je za pomoćnika federalnog ministra pravde u sektoru za strateška planiranja, EU integracije i upravljanje ljudskim resursima. Sudjelovao u izradi niza zakona iz sektora pravde. Dodatno usavršavanje kroz edukacije i seminare. Član Odbora za reviziju Union banke od oktobra 2019. godine.
CV

Marko Čule, član

Marko Čule – diplomirao na Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju u Dubrovniku, Republika Hrvatska, dipl. ecc, završen EMBA na Cotrugli Business School Zagreb. Profesionalno iskustvo sticao u bankarskom sektoru u odjelima za rizike i prodaju. Od februara 2016. godine do februara 2019. godine obavljao poslove savjetnika dopremijera Federacije BiH. Dodatno usavršavanje kroz edukacije i seminare. Član Odbora za reviziju Union banke od oktobra 2019. godine.
CV