Uprava i Nadzorni odbor
Lokacija poslovnica i bankomata
POSLOVNICE I BANKOMATI
Kalkulator kredita
KREDITNI KALKULATOR
Konvertor valuta
KONVERTOR VALUTA
Kursna lista
KURSNA LISTA
Kontakti
KONTAKTI
Poslovnice i bankomati Kreditni kalkulator Konvertor valuta Kursna lista Kontakti


Uprava Banke

Vedran Hadžiahmetović,
Predsjednik Uprave

Vedran Hadžiahmetović – diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet – smjer Finansijsko-računovodstveni, postdiplomski studij – strateški informatički menadžment (magistrand). Profesionalno iskustvo (22 godine radnog iskustva) sticao u bankarskom sektoru kontinuirano na rukovodećim položajima (direktor sektora, izvršni direktor, član Uprave – ProCredit bank). Od aprila 2012. godine izvršni direktor za operacije – član Uprave Union banke, od juna 2015. godine direktor Union banke. Novi mandat na funkciji predsjednika Uprave Union banke od aprila 2023. godine. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija. Nadležan za područje poslovanja sa klijentima, pravne poslove i HR, marketing i korporativne komunikacije te opšte poslove i sigurnost.
CV

Leon Begić,
član Uprave za operacije

Leon Begić – diplomirao na Univerzitetu u Zagrebu – Fakultet organizacije i informatike Varaždin – smjer organizacija tržišnog poslovanja (dipl. ecc). Profesionalno iskustvo (37 godina radnog iskustva) sticao u bankarskom sektoru kontinuirano na rukovodećim položajima od 1988. godine voditelj poslovnice Splitske banke u Ljubuškom, pomoćnik generalnog direktora u Hrvatskoj banci (sada UniCredit), direktor Glumina banke, izvršni direktor Fima Validus banke, Vaba banke, Fima banke, izvršni direktor za pravne osobe i investicijsko bankarstvo Moja banke do marta 2013. godine. Od marta 2016. godine izvršni direktor za operacije – član Uprave Union banke. Novi mandat na funkciji člana Uprave za operacije od aprila 2023. godine. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija. Nadležan za područje operativnih poslova, finansijska tržišta i upravljanje sredstvima, te informacijsku sigurnost.
CV

Edin Mujagić,
član Uprave za rizike

Edin Mujagić – diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet – smjer Marketing, postdiplomski studij Menadžment informacionih sistema (magistrand). Profesionalno iskustvo (18 godina radnog iskustva), sticao na području revizije (semi senior i senior Deloitte) te kontinuirano na rukovodećim položajima: Mercator BH – direktor sektora, Elektroprivreda BiH – izvršni direktor. Na rukovodećim položajima u bankarskom sektoru od oktobra 2015. godine, izvršni direktor/član Uprave IK banke nadležan za rizike, finansije i računovodstvo, te izvršni direktor/član Uprave ASA banke. Član Uprave Union banke od jula 2018. godine. Novi mandat na funkciji člana Uprave za rizike od aprila 2023. godine. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija. Nadležan za područje rizika (kreditni i operativni rizici, upravljanje i kontrola rizika), računovodstva i kontrolinga te informaciono komunikacione tehnologije i podršku korisnicima.
CV


Nadzorni odbor

Maja Letica,
predsjednica Nadzornog odbora

Maja Letica – diplomirala na Sveučilištu u Mostaru – Ekonomski fakultet – smjer poslovna ekonomija, magistra ekonomskih nauka iz oblasti poslovne ekonomije - računovodstvo, doktor ekonomskih nauka iz oblasti poslovne ekonomije – menadžment. Profesionalno iskustvo sticala kroz akademsku zajednicu – izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija: ovlašteni revizor, certificirani računovođa, sudski vještak za oblast ekonomije, ovlašteni procjenitelj ekonomske vrijednosti poduzeća. Autor više stručnih knjiga i naučnih radova.
CV

Orhan Pašalić,
član

Orhan Pašalić – diplomirao na Međunarodnom Islamskom Univerzitetu u Maleziji – Pravni fakultet, položen pravosudni i advokatski ispit. Profesionalno iskustvo sticao u području bankarstva u bankarskim grupacijama kroz rukovodeće pozicije (direktor direkcije pravnih poslova, direktor Sekretarijata banke, direktor direkcije za usklađenost i sprečavanje pranja novca). Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija: stalni sudski tumač za engleski jezik.
CV

Alija Aljović,
član

Alija Aljović – diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet. Profesionalno iskustvo u području finansija i računovodstva sticao u više institucija a najveći dijelom u Federalnom ministarstvu finansija/financija, obavljajući složene rukovodeće poslove. Trenutno na poziciji pomoćnik ministra za budžet i javne rashode. Dodatna usavršavanja kroz veći broj međunarodnih i domaćih seminara i edukacija.
CV

Lejla Demirović,
član

Lejla Demirović – diplomirala na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet – smjer računovodstvo i revizija, doktor ekonomskih nauka iz oblasti ekonomije – računovodstvo i revizija. Profesionalno iskustvo sticala kroz akademsku zajednicu – vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija: certificirani računovođa, ovlašteni revizor. Autor više univerzitetskih udžbenika i naučnih radova.
CV

Dario Đolo,
član

Dario Đolo – diplomirao na Sveučilištu Zagrebu – Ekonomski fakultet, magistar ekonomije – smjer analiza i poslovno planiranje. Profesionalno iskustvo sticao u području obavljanja poslova nadzora nad subjektima bankarskog sistema (voditelj tima za nadzor poslovanja društava za faktoring, rukovoditelj odjela za nadzor faktoring poslova). Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija: certificirani računovođa, certificirani eksterni procjenitelj kvaliteta rada interne revizije.
CV


Odbor za reviziju

Hajrudin Hadžović

Hajrudin Hadžović – diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet – smjer ekonomika privredne i društvene djelatnosti. Profesionalno iskustvo sticao u bankarstvu (ABS banka – član uprave, direktor direkcije interne revizije), a od novembra 2013. godine zaposlen u BH Telecomu, od 2015. godine obavlja poslove glavnog internog revizora. Dodatno usavršavanje kroz edukacije i seminare: ovlašteni revizor, certificirani računovođa, ovlašteni interni revizor, interni revizor u javnom sektoru.
CV

Damir Šapina

Damir Šapina – diplomirao na Univerzitetu u Mostaru – Pravni fakultet. Profesionalno iskustvo sticao radom u Općinskom sudu u Bugojnu, Kantonalnom sudu u Novom Travniku, te Federalnom ministarstvu financija. Od oktobra 2018. godine, imenovan je za pomoćnika federalnog ministra pravde. Rukovodi Sektorom pravosuđa, te je sudjelovao u izradi niza zakona iz sektora pravde. Dodatno usavršavanje kroz edukacije i seminare.
CV

Ševala Isaković-Kaplan

Ševala Isaković-Kaplan – diplomirala na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Ekonomski fakultet – smjer finansijsko računovodstveni, doktor ekonomskih nauka iz oblasti računovodstvo i revizija. Profesionalno iskustvo sticala kroz akademsku zajednicu – vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija: ovlašteni revizor, certificirani računovođa, forenzični računovođa. Autor više stručnih knjiga i naučnih radova.
CV

Marko Čule

Marko Čule – diplomirao na Američkoj visokoj školi za management i tehnologiju u Dubrovniku, Republika Hrvatska, dipl. ecc, završen EMBA na Cotrugli business school Zagreb. Profesionalno iskustvo sticao u bankarskom sektoru u odjelima za rizike i prodaje. Od februara 2016. do februara 2019. godine obavljao poslove savjetnika dopremijera Federacije BiH, a od 2019. godine zaposlen u tvrtki Čule Promet d.o.o. Mostar kao prokurista. Dodatno usavršavanje kroz edukacije i seminare.
CV

Nejla Jusufović

Nejla Jusufović – diplomirala na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomski fakultet – smjer računovodstvo i revizija, magistar ekonomskih nauka iz oblasti korporativnog upravljanja. Profesionalno iskustvo sticala kroz rad u poreskim upravama (Uprava za indirektno oporezivanje BiH i Porezna uprava Federacije BiH), društvu Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo. Trenutno rukovodilac Sektora za ekonomsko-finansijske poslove u Finansijsko-informatičkoj agenciji Federacije BiH. Dodatna usavršavanja kroz veći broj seminara i edukacija: stalni sudski vještak ekonomske struke iz oblasti finansije i računovodstvo i finansijsko izvještavanje, certificirani računovođa.
CV